BOTO-X

Borging Ondervoeding bij (Thuiswonende) Ouderen (BOTO-X)

In de ‘Dialoognota Ouder worden 2020 – 2040’ is één van de speerpunten het beleid voor het behouden en verbeteren van de vitaliteit van ouderen, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dan gaat het bijvoorbeeld over aandacht voor ondervoeding en valpreventie.

Het ministerie van VWS heeft het Kenniscentrum Ondervoeding de opdracht gegeven de aanpak van ondervoeding bij ouderen te inventariseren en daar waar mogelijk te borgen.

In fase 1 van deze opdracht heeft de Stuurgroep in 2021 twee rapporten opgesteld.

In het eerste rapport is de ‘Stand van zaken’ ten aanzien van preventie, screening en behandeling van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen in het medische, sociale en publieke domein in kaart gebracht. Het rapport bevat  bevindingen over de prevalentie, het gebruik van instrumenten in het publieke, sociale en medische domein, de implementatie en de borging. Als vervolg op de stand van zaken is het ‘Adviesrapport’ BOTO-X opgesteld. Dit rapport bevat adviezen aan het ministerie van VWS over borging van de aanpak van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen in de reguliere zorg en ondersteuning. Beide rapporten zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

In fase 2 van deze opdracht (vanaf het najaar 2021) werkt het Kenniscentrum Ondervoeding gedurende twee jaar aan de uitvoering van een aantal adviezen uit het adviesrapport.

Deze onderdelen zijn:

  1. Organisatie en borging van een netwerk-, coördinatie- en signaleringsfunctie ondervoeding ouderen.
  2. Ontwikkeling, testen en verspreiding van een signaleringskaart voor het sociale domein.
  3. Twee pilots regionale samenwerking.
  4. Concrete overdracht en borging van de instrumenten en informatie rond het thema ondervoeding bij ouderen aan branche- en beroepsorganisaties en aan kennisinstituten.
  5. Het uitvoeren van een procesevaluatie conform de randvoorwaarden van het RIVM bedoeld voor het hernieuwen van de aanvraag (naar ‘bewezen effectief’) van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden in 2023.
  6. Het ontwikkelen van verbeterdoelen ziekenhuizen kwaliteitsindicator ondervoeding ziekenhuizen ten behoeve van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
  7. Presentaties en advisering.

In onderstaand schema toont het verband tussen de verschillende projecten.

Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

Doel van dit project is de structurele borging van de huidige aanpak ondervoeding in de reguliere zorg en ondersteuning met de focus op ondersteuning van (thuiswonende) ouderen. Alle relevante patiënten- en ouderenorganisaties, beroeps- en brancheorganisaties en kennisorganisaties in het medische, sociale en publieke domein die een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van het doel nemen deel aan één of meerdere onderdelen.

Het project sluit aan bij de beleidsuitgangspunten van VWS, die gericht zijn op het tot 2040 toenemende aantal ouderen:

  • Bevordering tijdige herkenning van ondervoeding en tijdige aanpak/behandeling;
  • Focus op thuiswonende/kwetsbare ouderen;
  • Tijdig herkennen en behandelen onderdeel laten uitmaken van de reguliere zorg en ondersteuning.

Belangrijk is het behoud vitaliteit en langere zelfredzaamheid van ouderen.

De afgelopen jaren heeft het Kenniscentrum Ondervoeding verschillende instrumenten en werkwijzen ontwikkeld en gewerkt aan de verspreiding en implementatie ervan. Uit het rapport ‘Stand van zaken’ blijkt dat er ruimte is voor verbetering. Het streven is om vroege herkenning en behandeling van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen te verbeteren door een samenhangende aanpak te implementeren en daar waar mogelijk te borgen en over te dragen.

Alle onderdelen van het project worden in nauwe samenwerking met het werkveld uitgevoerd. Bij de ontwikkeling van het signaleringsinstrument zijn bijvoorbeeld BPSW (de beroepsorganisatie voor het sociaal domein), Movisie (kennisinstituut), Actiz (brancheorganisatie) betrokken. Ook maken we gebruik van de kennis en ervaring die lokale ontwikkelaars van een signaleringskaart hebben opgedaan.

Vragen of opmerkingen over dit project?

Neem contact op met de projectleider: Anja Evers

Klik hier voor het contactformulier.

In dit project werken we samen met

In dit project werken we samen met de partners van het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO), aangevuld met relevante organisaties.

Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen bestaat uit organisaties waarmee de afgelopen jaren is  samengewerkt in het medische en publieke domein, aangevuld met organisaties in het sociale domein. Nieuwe organisaties in het sociale domein zien mogelijkheden om aan te sluiten en invulling te geven aan de rol die zij kunnen vervullen bij vroegsignalering van ondervoeding.

Logo boto-x

Een project van

Meer informatie

Gefinancierd door