BOTO-X

Borging Ondervoeding bij (Thuiswonende) Ouderen (BOTO-X)

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Kenniscentrum Ondervoeding het project BOTO-X uitgevoerd (2020-2023).

In fase 1 van deze opdracht heeft het Kenniscentrum Ondervoeding twee rapporten opgeleverd:

 1. Het rapport ‘Stand van zaken’ ten aanzien van preventie, screening en behandeling van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen in het medische, sociale en publieke domein in kaart gebracht.
 2.  Het ‘Adviesrapport’ BOTO-X met adviezen aan VWS over borging van de aanpak van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen in de reguliere zorg en ondersteuning.

Beide rapporten zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

In fase 2 van de opdracht (najaar 2021 – 2023) heeft het Kenniscentrum Ondervoeding uitvoering gegeven aan een aantal aanbevelingen uit het adviesrapport. Fase 2 van de opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen
 2. Ontwikkeling signaleringskaart voor het sociale domein
 3. Regionale pilots domeinoverstijgende netwerkaanpak ondervoeding ouderen
 4. Landelijk model domeinoverstijgende netwerkaanpak ondervoeding ouderen
 5. Concrete overdracht en borging van instrumenten en informatie
 6. Interventie Goed Gevoed Ouder Worden
 7. Ontwikkelen verbeterdoel ziekenhuizen
 8. Presentaties en advisering

Onderstaand schema toont de relatie tussen de verschillende onderdelen.

In het eindrapport  ‘Resultaten, reflectie & advies’ is de balans opgemaakt na drie jaar project BOTO-x. Het rapport beschrijft de resultaten en adviezen voor verdere uitrol van de aanpak en borging van ondervoeding bij thuiswonende ouderen. Daarnaast is een eindverslag opgesteld met per onderdeel een beschrijving welke activiteiten zijn uitgevoerd om te komen tot de resultaten en de producten.
Het Eindrapport is aangeboden aan het ministerie van VWS met het nadrukkelijke advies van zowel het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen als van het Kenniscentrum Ondervoeding een vervolg te geven aan de gevraagde en noodzakelijke uitvoering van de adviezen in dit rapport.

Doel van dit project is de structurele borging van de huidige aanpak ondervoeding in de reguliere zorg en ondersteuning met de focus op ondersteuning van (thuiswonende) ouderen. Alle relevante patiënten- en ouderenorganisaties, beroeps- en brancheorganisaties en kennisorganisaties in het medische, sociale en publieke domein die een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van het doel nemen deel aan één of meerdere onderdelen.

Het project sluit aan bij de beleidsuitgangspunten van VWS, die gericht zijn op het tot 2040 toenemende aantal ouderen:

 • Bevordering tijdige herkenning van ondervoeding en tijdige aanpak/behandeling;
 • Focus op thuiswonende/kwetsbare ouderen;
 • Tijdig herkennen en behandelen onderdeel laten uitmaken van de reguliere zorg en ondersteuning.

Belangrijk is het behoud vitaliteit en langere zelfredzaamheid van ouderen.

In de ‘Dialoognota Ouder worden 2020 – 2040’ is het behouden en verbeteren van vitaliteit van ouderen één van de speerpunten van het beleid, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dan gaat het bijvoorbeeld over aandacht voor ondervoeding en valpreventie. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA, 2023) hebben gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en VWS afspraken gemaakt om zich gezamenlijk in te zetten voor een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. In de paragraaf over vitaal ouder worden is vroegtijdige signalering van ondervoeding bij ouderen opgenomen. De activiteiten die we in BOTO-X uitvoeren sluiten aan bij het GALA. De domeinoverstijgende netwerk aanpak is hiervoor ontwikkeld.

Alle onderdelen van het project zijn in nauwe samenwerking met het werkveld uitgevoerd. Bij de ontwikkeling van de signaleringskaart voor het sociaal domein zijn bijvoorbeeld BPSW (de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk), Movisie (kennisinstituut), Actiz (brancheorganisatie) en professionals werkzaam in het sociaal domein betrokken geweest.

Vragen of opmerkingen over dit project?

Neem contact op met de projectleider: Anja Evers

Klik hier voor het contactformulier.

In dit project werken we samen met

De partners van het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO) aangevuld met relevante organisaties.

Logo boto-x

Een project van

Meer informatie

Fase 1 – 2021
juni  BOTO-X: Adviesrapport
februari  BOTO-X: Stand van zaken 

Fase 2 – december 2023
Eindrapport Borging Ondervoeding Ouderen
met resultaten, reflectie en adviezen.

Gefinancierd door