BOTO-X

Borging Ondervoeding bij (Thuiswonende) Ouderen (BOTO-X)

In de ‘Dialoognota Ouder worden 2020 – 2040’ is het behouden en verbeteren van de vitaliteit van ouderen één van de speerpunten van het beleid, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dan gaat het bijvoorbeeld over aandacht voor ondervoeding en valpreventie. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA, 2023) hebben gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en VWS afspraken gemaakt om zich gezamenlijk in te zetten voor een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. In de paragraaf over vitaal ouder worden is vroegtijdige signalering van ondervoeding bij ouderen opgenomen. De activiteiten die we in BOTO-X uitvoeren sluiten aan bij het GALA.

Het BOTO-X project, dat het Kenniscentrum Ondervoeding in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert, bestaat uit twee fasen.

In fase 1 van deze opdracht heeft het Kenniscentrum Ondervoeding in 2021 twee rapporten opgesteld.

In het eerste rapport is de ‘Stand van zaken’ ten aanzien van preventie, screening en behandeling van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen in het medische, sociale en publieke domein in kaart gebracht. Het rapport bevat bevindingen over de prevalentie, het gebruik van instrumenten in het publieke, sociale en medische domein, de implementatie en de borging. Als vervolg op de stand van zaken is het ‘Adviesrapport’ BOTO-X opgesteld. Dit rapport bevat adviezen aan VWS over borging van de aanpak van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen in de reguliere zorg en ondersteuning. Beide rapporten zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

In fase 2 van de opdracht (vanaf het najaar 2021) werkt het Kenniscentrum Ondervoeding gedurende twee jaar aan de uitvoering van een aantal adviezen uit het adviesrapport.

Deze onderdelen zijn:

  1. Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen
  2. Ontwikkeling signaleringskaart voor het sociale domein.
  3. Pilots regionale samenwerking.
  4. Concrete overdracht en borging van de instrumenten en informatie 
  5. Interventie Goed Gevoed Ouder Worden
  6. Ontwikkelen verbeterdoel ziekenhuizen
  7. Presentaties en advisering

Onderstaand schema toont de relatie tussen de verschillende onderdelen.

Doel van dit project is de structurele borging van de huidige aanpak ondervoeding in de reguliere zorg en ondersteuning met de focus op ondersteuning van (thuiswonende) ouderen. Alle relevante patiënten- en ouderenorganisaties, beroeps- en brancheorganisaties en kennisorganisaties in het medische, sociale en publieke domein die een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van het doel nemen deel aan één of meerdere onderdelen.

Het project sluit aan bij de beleidsuitgangspunten van VWS, die gericht zijn op het tot 2040 toenemende aantal ouderen:

  • Bevordering tijdige herkenning van ondervoeding en tijdige aanpak/behandeling;
  • Focus op thuiswonende/kwetsbare ouderen;
  • Tijdig herkennen en behandelen onderdeel laten uitmaken van de reguliere zorg en ondersteuning.

Belangrijk is het behoud vitaliteit en langere zelfredzaamheid van ouderen.

De afgelopen jaren heeft het Kenniscentrum Ondervoeding verschillende instrumenten en werkwijzen ontwikkeld en gewerkt aan de verspreiding en implementatie ervan. Uit het rapport ‘Stand van zaken’ blijkt dat er ruimte is voor verbetering. Het streven is om vroege herkenning en behandeling van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen te verbeteren door een samenhangende aanpak te implementeren en daar waar mogelijk te borgen en over te dragen.

Alle onderdelen van het project worden in nauwe samenwerking met het werkveld uitgevoerd. Bij de ontwikkeling van het signaleringsinstrument zijn bijvoorbeeld BPSW (de beroepsorganisatie voor het sociaal domein), Movisie (kennisinstituut), Actiz (brancheorganisatie) betrokken. Ook maken we gebruik van de kennis en ervaring die lokale ontwikkelaars van een signaleringskaart hebben opgedaan.

Vragen of opmerkingen over dit project?

Neem contact op met de projectleider: Anja Evers

Klik hier voor het contactformulier.

In dit project werken we samen met

In dit project werken we samen met de partners van het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO), aangevuld met relevante organisaties.

Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen bestaat uit organisaties waarmee de afgelopen jaren is  samengewerkt in het medische en publieke domein, aangevuld met organisaties in het sociale domein. Nieuwe organisaties in het sociale domein zien mogelijkheden om aan te sluiten en invulling te geven aan de rol die zij kunnen vervullen bij vroegsignalering van ondervoeding.

Logo boto-x

Een project van

Meer informatie

Gefinancierd door