Aan de slag: voorkom ondervoeding in uw gemeente

In uw gemeente kunt u ondervoeding bij ouderen beperken. Dit kunt u doen:

Direct naar

Besteed aandacht aan de aanpak van ondervoeding bij ouderen in de lokale nota gezondheidsbeleid of in het lokale preventieakkoord. Overweeg een integrale aanpak van ondervoeding te combineren met andere thema’s.

Valpreventie
(Onder)voeding speelt in op de onderliggende risicofactoren van vallen, zoals spiermassa en -kracht verlies. Dit kunt u doen in uw gemeente:

 • Zet in op vroegsignalering en screening van de voedingstoestand als onderdeel van een multifactoriële
  valrisicobeoordeling.
 • Kies voor het multidisciplinaire valpreventieprogramma Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) gebaseerd op
  bewegen, voeding en sociale contacten.

Eenzaamheid en sociaal isolement
In lijn met de welzijnsopdracht binnen uw gemeente: zet voeding in als middel tegen sociaal isolement
en/of eenzaamheid. Dit kunt u doen in uw gemeente:

 • Organiseer voorlichtingsactiviteiten voor ouderen om kennis over ondervoeding te vergroten. Maak
  gebruik van de expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden van het Kenniscentrum Ondervoeding.
  Zij hebben de kennis en ervaring om uw gemeente op weg te helpen.
 • Zet een buurtrestaurant op of faciliteer ‘buurttafels’ op bestaande locaties waar (oudere) buurtbewoners
  kunnen komen eten én actief kunnen meedoen als vrijwilliger. Samen koken en eten verbindt.

Organiseer activiteiten voor ouderen, naasten, vrijwilligers en professionals om de bewustwording en kennis over ondervoeding te vergroten.

Maak gebruik van:

 • De communicatie-uitingen in de bewustwordingsactie Goed Gevoed Ouder Worden. 
 • De factsheet ontwikkeld voor professionals in het sociaal en zorgdomein over het voorkomen, herkennen
  en behandelen van ondervoeding bij ouderen.
 • De website ‘Goed Gevoed Ouder Worden’ inclusief de (zelf)testen. Deze website vergroot bewustwording
  rondom het voorkomen, herkennen van (een verhoogd risico op) ondervoeding en de gevolgen op de
  gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder.
 • Organiseer voorlichtingsactiviteiten voor ouderen, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers om kennis
  over ondervoeding te vergroten. Maak gebruik van de expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden
  van het Kenniscentrum Ondervoeding.

Vergroot de signaleringsvaardigheden van professionals in het sociaal en zorgdomein, zodat (het risico op) ondervoeding vroegtijdig wordt herkend.

Maak gebruik van:

 • De signaleringskaart Goed Gevoed Ouder Worden – Voorkom ondervoeding herken de signalen.
  De signaleringskaart is ontwikkeld door het Kenniscentrum Ondervoeding en partners. Wmo consulenten,
  ouderenadviseurs en vrijwilligers kunnen deze gebruiken bij (preventieve) huisbezoeken.
 • Organiseer scholingen voor professionals werkzaam in het sociaal en zorgdomein om
  signaleringsvaardigheden te vergroten zodat (risico op) ondervoeding vroegtijdig wordt herkend. Maak
  gebruik van de expertgroep Diëtisten Goed Gevoed Ouder Worden van het Kenniscentrum Ondervoeding.

Maak duidelijke afspraken over wie welk initiatief neemt binnen uw gemeente. Voor vroegsignalering, screening en diagnostiek van ondervoeding, maar ook voor het vervolg. Maak afspraken over de taakverdeling tussen het sociaal en zorgdomein (huisartsenpraktijk, diëtist en (wijk)verpleegkundige.

Maak gebruik van:

 • SNAQ 65+. De SNAQ is een instrument om te screenen op, ofwel voorspellen van ondervoeding.
  Het invullen van de SNAQ kost minder dan 5 minuten per cliënt en wordt uitgevoerd door een
  verpleegkundige, verzorgende of POH-er. Bij een positieve uitslag wordt de diëtist bij de behandeling
  betrokken. Die doet verdere diagnostiek, stelt vast of er sprake is van ondervoeding en bespreekt de
  opties voor behandeling met de cliënt.
 • Het Voedingspaspoort. Het Voedingspaspoort is bedoeld om continuïteit van voedingszorg bij
  (kwetsbare) ouderen te verbeteren. Het Voedingspaspoort ondersteunt bij:

  • Het vergroten van kennis over (risico op) ondervoeding bij zowel de oudere als professionals;
  • Het bekrachtigen van eigen regie van de oudere;
  • Het optimaliseren van overdracht, communicatie en samenwerking tussen professionals in de zorg
   en het sociale domein;
  • Het faciliteren in praktische hulp en ondersteuning.

Informeer ouderen, informele zorg, het sociaal en zorgdomein van initiatieven in jouw gemeente. Zoals boodschappenservice en organisaties die gezonde maaltijden faciliteren. Informeer ook over de vergoedingen die hiervoor bestaan.

Maak gebruik van:

 • Buurtrestaurants en/of buurttafels. Het organiseren en stimuleren van buurtrestaurants en buurttafels brengt buurtbewoners bij elkaar en draagt bij aan het voorkomen dan wel verzachten van eenzaamheid en sociaal isolement.